CCV / SCM gecertificeerd voor verzekeraar!
's Werelds eerste elektronische sleutel beveiliging!
Geschikt voor elke auto met keyless!
SCMDEALER WORDEN?Inschrijven nieuwsbrief
0

Op zoek naar onderhoud aan uw keyless protector? Ga naar onze onderhoudspagina.Bent u op zoek naar onderhoud aan uw keyless protector? Ga naar onze onderhoudspagina.Lees meer

CCV / SCM gecertificeerd voor verzekeraar!
's Werelds eerste elektronische sleutel beveiliging!
Geschikt voor elke auto met keyless!

Op zoek naar onderhoud aan uw keyless protector? Ga naar onze onderhoudspagina.Bent u op zoek naar onderhoud aan uw keyless protector? Ga naar onze onderhoudspagina.Lees meer

Algemene voorwaarden

Op alle producten en diensten gelden de voorwaarden van Keyless Protector Benelux.;

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Keyless Protector Benelux: Keyless Protector Benelux, gevestigd aan de Duivendijk 7 te (5672 AD) NUENEN.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Keyless Protector Benelux de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Keyless Protector Benelux afneemt.
 3. Consument: de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Keyless Protector Benelux die in haar catalogus, folders of anderszins aan de opdrachtgever doet.
 5. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
 6. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Keyless Protector Benelux.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op verzoek zal de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
 4. Wanneer door Keyless Protector Benelux gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Keyless Protector Benelux onderhavige voorwaarden soepel toepast.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Keyless Protector Benelux in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Keyless Protector Benelux vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Keyless Protector Benelux zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Keyless Protector Benelux. Keyless Protector Benelux is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Keyless Protector Benelux dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Keyless Protector Benelux opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Keyless Protector Benelux haar aanbieding baseert.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Keyless Protector Benelux niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 6. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
 7. Indien de opdrachtgever een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 3 van dit artikel ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

 1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden vermeld.
 2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Keyless Protector Benelux zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Keyless Protector Benelux of door contante betaling bij aflevering (betaling onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
 6. Keyless Protector Benelux is gerechtigd voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst een voorschot te verlangen van de opdrachtgever. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
 7. In geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Keyless Protector Benelux op de opdrachtgever en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Keyless Protector Benelux onmiddellijk opeisbaar.
 8. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Keyless Protector Benelux is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 9. Keyless Protector Benelux is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 5. Incassokosten en verzuim

 1. Indien de opdrachtgever de overeengekomen prijs niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens is de opdrachtgever met ingang van deze datum tot aan de datum van algehele betaling over het uitstaande bedrag een contractuele rente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd aan Keyless Protector Benelux. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als volle maand gerekend.
 2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval de opdrachtgever in gebreke is aan zijn (betalings)verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die Keyless Protector Benelux moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ’incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,00.Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de opdrachtgever, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de opdrachtgever te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden door de opdrachtgever bestelde zaken afgeleverd aan het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 2. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 3. Indien Keyless Protector Benelux gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Keyless Protector Benelux ter beschikking heeft gesteld.
 4. Op voorraad zijnde producten worden door Keyless Protector Benelux in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. Keyless Protector Benelux zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Keyless Protector Benelux de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Keyless Protector Benelux per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
 5. Indien Keyless Protector Benelux een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Keyless Protector Benelux zich het recht voor de levering op te schorten.
 6. Keyless Protector Benelux is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht

 1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de opdrachtgever de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Keyless Protector Benelux. De opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
 2. In geval van (de)montagewerkzaamheden door Keyless Protector Benelux is de opdrachtgever verplicht direct na teruggave van de zaak waarop de (de)montagewerkzaamheden plaatsvonden, de zaak te inspecteren op schade dan wel gebreken. Schade dient daarbij onmiddellijk aan Keyless Protector Benelux te worden gemeld. Indien de opdrachtgever nalaat Keyless Protector Benelux onmiddellijk van eventuele (de)montageschade op de hoogte te stellen, vervalt het recht van de opdrachtgever op herstel van deze schade. Het recht op herstel vervalt in ieder geval na verloop van 48 uur na teruggave van de zaak, indien schade of gebreken niet binnen deze termijn zijn gemeld.
 3. Indien er sprake is van een koop op afstand in de zin van art. 7:46a sub b BW zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
 4. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
 5. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 6. De consument kan haar herroepingsrecht uitsluitend inroepen door Keyless Protector Benelux binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
 7. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Keyless Protector Benelux het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
 8. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen zeven dagen retour te zenden aan Keyless Protector Benelux. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Keyless Protector Benelux geleverde zaken blijven eigendom van Keyless Protector Benelux, tot op het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Keyless Protector Benelux uit hoofde van enige met Keyless Protector Benelux gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Keyless Protector Benelux mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de opdrachtgever (mede) uit door Keyless Protector Benelux geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de opdrachtgever die zaak slechts voor Keyless Protector Benelux en houdt de opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Keyless Protector Benelux totdat de opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Keyless Protector Benelux heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
 3. Rechten worden in voorkomend geval aan de opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 4. Keyless Protector Benelux kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen‐)resultaten van de dienstverlening van Keyless Protector Benelux onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Keyless Protector Benelux verschuldigde bedragen betaald heeft.
 5. Het is aan de opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Keyless Protector Benelux. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de opdrachtgever Keyless Protector Benelux hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
 6. De opdrachtgever dient als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met alle zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud van Keyless Protector Benelux vallen.

Artikel 9. Garantie

 1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever toekent.
 2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan de door Keyless Protector Benelux gestelde garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever, zal Keyless Protector Benelux de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, naar keuze van Keyless Protector Benelux vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Keyless Protector Benelux te retourneren en de eigendom daarover aan Keyless Protector Benelux over te dragen.
 3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Keyless Protector Benelux, de opdrachtgever of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 4. De door Keyless Protector Benelux verleende garantie(periode) op (ingebouwde) producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het betreffende product c.q. elektrische apparaat.
 5. Keyless Protector Benelux verleent garantie op door haar uitgevoerde (de)montage werkzaamheden gedurende 3 jaar na teruggave van de zaak waarop de (de)montagewerkzaamheden betrekking hebben. Deze garantie strekt zich slechts uit over de uitgevoerde werkzaamheden en een juiste (de)montage. Deze garantie houdt echter geen garantie op de ingebouwde producten zelf of onderdelen daarvan in.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Keyless Protector Benelux is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.
 2. Keyless Protector Benelux is voorts gerechtigd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Keyless Protector Benelux om schadevergoeding te vorderen. Partijen gaan ervan uit dat alle over en weer bestaande verbintenissen samenhangen in de zin van artikel 6:52 BW.
 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Keyless Protector Benelux zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Keyless Protector Benelux bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Keyless Protector Benelux is gerechtigd tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, indien de opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Keyless Protector Benelux gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij het stilleggen of liquideren van diens bedrijf, één en ander onverminderd het recht van Keyless Protector Benelux om schadevergoeding te vorderen.
 5. De gevolgen van opschorting en/of ontbinding komen in de hiervoor omschreven gevallen steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 6. Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde materialen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van Keyless Protector Benelux m.b.t. hetgeen reeds geleverd c.q. door Keyless Protector Benelux reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Keyless Protector Benelux in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Keyless Protector Benelux gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Keyless Protector Benelux kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom welke voortvloeien uit adviezen en/of het gebruik van de website van Keyless Protector Benelux berusten uitsluitend bij Keyless Protector Benelux. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
 2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Keyless Protector Benelux is het de opdrachtgever niet toegestaan de rechten van het intellectuele eigendom van Keyless Protector Benelux of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met, of door inschakeling van derden, te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 3. De rechten van intellectueel eigendom welke Keyless Protector Benelux in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Het is Keyless Protector Benelux toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de ter beschikking gestelde software of delen daarvan. Indien Keyless Protector Benelux door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of ontwijken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Keyless Protector Benelux aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door Keyless Protector Benelux verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
 2. Keyless Protector Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overlijden of letsel van derden welk overlijden of letsel het gevolg is van het gebruik van door Keyless Protector Benelux geleverde, ingebouwde of op een andere zaak aangebrachte zaken.
 3. Keyless Protector Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden of aan goederen van de opdrachtgever welke schade ontstaat door het gebruik van door Keyless Protector Benelux geleverde of ingebouwde zaken.
 4. Keyless Protector Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van zaken van de opdrachtgever, zelfs niet wanneer op deze zaak door Keyless Protector Benelux beveiligings- of volgsystemen zijn aangebracht of door Keyless Protector Benelux een SCM-certificaat betreffende de verloren of gestolen zaak werd afgegeven.
 5. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Keyless Protector Benelux in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
 6. Keyless Protector Benelux is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de opdrachtgever en Keyless Protector Benelux, dan wel tussen Keyless Protector Benelux en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de opdrachtgever en Keyless Protector Benelux, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Keyless Protector Benelux.
 7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Keyless Protector Benelux.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

14.1
Op elke overeenkomst tussen Keyless Protector Benelux en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2
Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat ze zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14.3
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen Keyless Protector Benelux en de opdrachtgever zijn onderworpen aan de beslissingen van de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Keyless Protector Benelux gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Keyless Protector Benelux, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Keyless Protector Benelux met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Voor alle andere vragen

Bel ons

Ma. t/m Vr. bereikbaar tot 18:00

088 012 3300

Social media

Socials

9,1Review LogoWij scoren een 9,1 op Kiyoh

Keyless Protector

Duivendijk 7
5672 AD Nuenen
Nederland Bekijk op Google Maps

Ga naar B2B pagina
Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »